Ochrana osobných údajov

Správca osobných údajov

Humidef s.r.o.
Miesto podnikania: Strojárska 4302, Snina 069 01
IČO: 52 801 853
E-mail: humidefsro@gmail.com

Zásady spracovania osobných údajov

 • osobné údaje spracovávame korektne, zákonným a transparentným spôsobom
 • osobné údaje zhromažďujeme výhradne pre určité, výslovne vyjadrené a legitímne účely a nie sú spracovávané spôsobom, ktorý je s týmito účelmi nezlúčiteľný
 • rozsah spracovávaných osobných údajov je primeraný, relevantný a obmedzený pre naplnenie stanovených účelov
 • prijali sme všetky rozumné opatrenia, aby sme spracovávali presné a aktualizované osobné údaje
 • osobné údaje uchovávame výhradne po dobu, ktorá je nevyhnutná pre účely, pre ktoré s spracovávané
 • osobné údaje spracovávame spôsobom, ktorý zaisťuje ich náležité zabezpečenie, vrátane ich ochrany pomocou vhodných technických a organizačných opatrení pred neoprávneným, či protiprávnym spracovaním a pred náhodnou stratou, zničením nebo poškodením.

Spracovávané osobné údaje

 • Meno a priezvisko
 • Adresa
 • Telefónne číslo
 • Emailová adresa

Právny základ spracovávania osobných údajov

Plnenie zmluvy: predaj tovaru a služieb, fakturácia, vzájomná komunikácia

Poskytnutie osobných údajov

Našim dodávateľom tovaru a dopravcom za účelom doručenia tovaru, orgánom štátnej správy – na vyžiadanie

Práva subjektov údajov

Podľa GDPR sú Vaše práva:

 • právo subjektu OU byť zabudnutý, byť vymazaný (článok 17 GDPR),
 • právo subjektu OU byť zoznámený s údajmi, ktoré správca alebo spracovateľ o subjekte má (článok 15 GDPR),
 • právo subjektu OU vzniesť námietku proti spracovaniu jeho osobných údajov (článok 21 GDPR),
 • právo subjektu OU na obmedzenie spracovania (článok 18 GDPR),
 • právo subjektu OU mať možnosť preniesť svoje osobné údaje od správcu k tretiemu subjektu (článok 20 GDPR),
 • právo subjektu OU žiadať ľudské preskúmanie v prípade automatizovaného rozhodovania (článok 22 GDPR),
 • právo subjektu OU aktualizovať svoje osobné údaje tak, aby mu ich neaktuálna verzia nespôsobila ujmu (článok 16 GDPR).

V súlade s článkom 21 ods. 4 GDPR zvlášť informuje, že máte právo namietať automatizované individuálne rozhodovanie podľa článku 21 GDPR a že podľa § 21 ods. 2 GDPR máte právo kedykoľvek namietať proti spracovávaniu osobných údajov na účely priameho marketingu. Súčasne Vás informujeme, že v prípade podozrenia, že Vaše osobné údaje sú spracovávané neoprávnene, máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

UA-16111565-1