Reklamačný poriadok

Úvodné ustanovenia

Tento Reklamačný poriadok platí pri predaji tovaru firmám, obchodníkom, živnostníkom ako aj iným osobám, ktorým tovar neslúži pre osobnú spotrebu, ale na výkon podnikateľskej činnosti. Reklamačný poriadok upravuje a platí pre všetky kúpne zmluvy a z nich vyplývajúce právne vzťahy, medzi firmou Humidef s.r.o., prevádzkovateľom domény www.humidef.com (ďalej len „Predávajúci“) a jeho odberateľmi (ďalej len „Kupujúci“). Všetky dodávky tovaru a služieb, ktoré boli uskutočnené v dobe platnosti tohto Reklamačného poriadku mu podliehajú. Kupujúci je povinný oboznámiť sa s Reklamačným poriadkom ešte pred objednaním tovaru. Objednaním tovaru, alebo služieb, ako aj odberom tovaru, alebo služieb u Predávajúceho Kupujúci prijíma a akceptuje tento Reklamačný poriadok, ktorý týmto aktom pre neho vstupuje do platnosti.

Predávajúci postupuje podľa Všeobecných obchodných podmienok a podľa ustanovení Obchodného zákonníka.

Od momentu prechodu nebezpečenstva škody na tovare z Predávajúceho na Kupujúceho Predávajúci neručí za škody na výrobkoch spôsobené treťou stranou, živelnou udalosťou, alebo vplyvmi vonkajšieho prostredia.

Predávajúci predpokladá u Kupujúcich odbornú a technickú znalosť.

Predávajúci neručí za škody spôsobené neodbornou manipuláciou, nevhodným výberom produktu, nevhodným alebo neodborným používaním výrobkov, prípadne nadmernou záťažou.

Predávajúci predpokladá, že Kupujúci dostatočným spôsobom sprístupní informácie o správnom a bezpečnom používaní výrobkov pre používateľov a obsluhu vodných atrakcií.

Platnosť: od 29.11.2019

UA-16111565-1